Asztalos László György fontosabb publikációinak jegyzéke

Az elmúlt időszakban (is) több kollégám tisztelt meg azzal, hogy a pénzintézeti-felügyeleti szakterületre vonatkozóan kért tőlem szakirodalmat, ill. a saját írásomat. (A felhasználás a legtöbbször vagy a kérelmező, vagy valamelyik tanítványának  az igényét fejezte ki.)

A PSZÁF megújult weblapja  2010. január 1-ig megfelelő lehetőséget  teremtett arra, hogy  szívesen és tisztelettel  ajánljam fel elektronikus – (Word vagy PP) formában

 • A) az elmúlt 5 évben írott és általában kis példányszámban publikált tanulmányaimat, továbbá
 • B) adjak egy válogatott bibliográfiát korábbi, 2004. májusa előtti a pénzintézet-politikát érintő, ill. az arra vonatkozó szakirodalmat (részben) tartalmazó írásaimból, ill.
 • C) a fóliákban vagy/és slide-okban meglévő nyilvános előadásaimról
 • D) egyetemi, ill. posztgraduális tananyagaimból.
 • E) Ezen túlmenően tucatnyi korábbi ún. belső, nem publikált-publikálható szakmai tanulmány is elkérhető nem-elektronikus formában, amelyek a PM Pénzügykutatási Intézetben, a PM Pénzügypolitikai Főosztályon, az MKKE Biztosításkutató Csoportban, a BM Gazdaságpolitikai és Tervezési Intézetben(GTI), illetve az Állami Biztosításfelügyeleten készült, 1977-2000 között.
 • F) S készülőben van a TPT-ben – lényegében 2000-2004, ill. 2010 után készült tanulmányok bibliográfiája is.

A tanulmányok megkereséséhez  ld. tolerancia@t-online.hu

Örülnék, ha a kollégáim a munkájukban tudnák hasznosítani egy-egy dolgozatomat.


A) A 2004-2012 közötti jelentősebb publikációi (elektronikus formában is lekérhető):

 • „Tükörbe nézés előtt” (A magyar biztosításügy 2003-ban) (In: Magyar Pénzügyi és Tőzsde Almanach; Tas kiadó, Budapest; 2003-2004; I. kötet; ?)
 • „A „Megnyugtató Belesimulás” (A magyar biztosításügy 2004-ben) (In: Magyar Pénzügyi és Tőzsde Almanach; 2004-2005; II. kötet; 809-812. old.)
 • „Valami szép csöndben változik…” (A magyar biztosításügy 2005-ben) (In: Magyar Pénzügyi és Tőzsde Almanach; 2005-2006; II. kötet , 773-775. old.)
 • „Hogyan felügyelik a világban a bankokat, a biztosítókat és az értékpapírpiacokat (A Freshfield Revisited)”. (In: MKT: Sorsfordító esztendők ; 42. Vándorgyűlés előadásai, TAS Kiadó, Budapest, 2005; 166-207. old);
 • „Nincs minden ország számára azonos felügyeleti modell” (Ellenőrzési Szemle; 2005/4; 12-16- old.)
 • „ A „világi felügyelet” avagy a „felügyelt világ” kialakulása” (In: Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején ; Akadémia Kiadó, Budapest, 2007, 443-462. old.)
 • Biztosításügy és felügyelet – hármas „szorításban” (A felügyelet-szabályozási normák újkori fejlődéstörténetének vázlata) (Biztosítási Szemle; 2007/9; 3-40. old.)
 • „Kilencven éve alapították a magyar pénzügyi felügyeletet” (Pénzügyi Szemle; 2005; 71-90. old.; Magyar és angol nyelven, 360-394.old.)
 • „Új Együttműködés”, avagy a felügyeleti paradigmaváltásról” (Biztosítási Szemle; 2006/1;3-18. old)
 • „MNB és PSZÁF ellenőrzési feladatai” (In: Az ellenőrzés rendszere és módszerei; Perfekt; Budapest; 2007 ; 175-193. old.)
 • „A pénzügyi és a pénzintézeti válság kapcsolata (I.-II. )”
  I. Az USA hanyatlása és „Változása”
  II.Európa „Kiépülése” és „Szétesése” (Pénzügyi Szemle 2009/2-3;Magyar és angol nyelven)
 • „A Slides-Book of Financial Supervision” (ICP 1-10 of IAIS)” (IAIS - World Bank- EU-TACIS; Kyiv, 2008) (angolul és oroszul)
 • „Creation of “Mutual Insurers” in Russia” (Paper for the Russian Insurance Supervisory Authority; Budapest; 03.06.2008)
 • A legszegényebbek védelme: a mikro-biztosítás (In : Lisszaboni reformok – magyarországi megvalósítás ; 46. Közgazdász-Vándorgyűlés, MKT, Budapest, 2009; 191-206. old.)
 • A globális pénzteremtés kettős körforgása (A „paralel banking” pénz- és infláció-elméleti alapjai ) (Budapest, Hitelintézeti Szemle; 2009/5)
 • „ Solution of „Bonus-problem” (Manuscript, Budapest, March 2009.)
 • „Back to the heap of the horse” A Crisis-required Amendment of Paradigm (in Financial Regulation & & Supervision) (Manuscript, Budapest, April 2009.)
 • „Vissza a ló hátára” (A pénzügyi szabályozás és felügyelés válság miatti paradigma-kiegészítésről (Budapest, Hitelintézeti Szemle, 2009/4; 292-309. old. )
 • A pénz(ügyesek) szerepe a válságban („GLOBÁLIS válság – TOTÁLIS csőd”) (Budapest, Mozgó Világ; 2009 /10, 34-46. old.)
 • Válaszúton a pénzintézeti szabályozás és felügyelés (Köz-gazda; 2010/ 1-2; Február)
 • Katasztrófabiztosítás kellene (Napi Gazdaság, 2010. június 21.)
 • Higgadt következetességgel (Magyar Narancs 2010. július 8.)
 • A bankadó kihagyhatatlan politikai ziccer volt (Hetek, 2010 augusztus 6.)”
 • TPT AranyKompasz – 2010 (TPT Arany-könyvek 1. kötet) (SZTNYH NY. Szám: 001299; Budapest, 2010. szeptember 30)
 • „A világi felügyelet”, avagy a „felügyelet világa” (In: Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején” (Akadémia kiadó, 2007.; 443-462.l old.)
 • „A pénzügyi és a pénzintézeti válság kapcsolata” (Pénzügyi Szemle, 2010/2 ; 360.-394. old, magyarul és angolul)
 • „Arany: csillog, de meddig?” (Piac & Profit, 2010. december/2011 január)
 • ALGY- Asztalos Péter: A globális aranypiac varázslatos paradoxonjai (Hitelintézeti Szemle, 2011/2)
 • „Kedves tanárunk kíméletlen regénye”. Halm Tamás: ALGY: Vasárnapi rendszerváltások c. könyvéről. (Köz-Gazda 23.1-233. old.)
 • „A XXI. századi pénzintézeti szabályozás alap-problémája és (meg)oldási javaslatok” (In: Tanulmánykötet a Banktörvény elfogadásának 20 évfordulója alkalmából; Magyar Bankszövetség, 2012; 67.-100. old.)
 • ALGY-Asztalos Péter: „Életciklus megtakarítás-politika”, család és nyugdíj” (In: Nyugdíj és gyermekvállalás tanulmánykötet, 2012; 93.-106. old.)
 • ALGY-ASZTALOS Péter: Aranypiac 2011-2012 (In: Magyar Pénzügyi Almanach (2012-2013) (TAS Kiadó, Budapest 115.-118. old.)
 • „A devizahitelek gazdaságot erősítő kezelése” ( Heller Farkas Füzetek, Pázmány alapítvány, Budapest, 2012/1-2; 32. 58. old.)
 • „Gyuri „jóra való nyitottsága”” (In: „Surányi György hatvanéves” c. kötetben, Pénzügykutatási Intézet; Budapest, 2014; 5.-10. old.)

B) Válogatott Szakbibliográfia (ALGY 1980-2004 közötti pénzintézet-politikai munkáiból):

 • „Biztosításpolitika és pénzügypolitika (Adalékok az Állami Biztosításfelügyelet történetéhez )” (ÁBIF-kiadványok, 1996 augusztus)
  1. kötet: 1980-1990
  2. kötet: 1990-1996
  3. kötet: 1989-1996
 • „A forint szocialista viszonylatú nem kereskedelmi árfolyama” (PM Pénzügykutatási Intézet kiadványai; 1980/5)
 • „A tőkés bankrendszerek fejlődésének kettőssége” (Pénzügyi Szemle, 1981/4)
 • „Napjaink kapitalizmusának valutarendszeréről” (Pénzügyi Szemle; 1981/5)
 • ALGY-Kinczer Éva: Az idegenforgalom gazdasági szerepe és hatékonysága (Pénzügyi Szemle, 1983/10)
 • ALGY-Bokros Lajos-Surányi György: Reform és pénzügyi intézményrendszer (Közgazdasági Szemle; 1984/3)
 • „A lakásszerzés állami támogatásának intézményei és módszerei Ausztriában (I.-II.) (Pénzügyi Szemle 1984/4-5)
 • „ A modern tőkés bankrendszerek alapvonásai” (Pénzügyi Szemle 1985/1)
 • „A versenypolitika árszabályozó funkciója az NSZK-ban” (Közgazdasági Szemle; 1985/2)
 • „Az állami biztosításfelügyelet alapkérdései” (Biztosítási Szemle; 1986/2-3)
 • „A lakossági pénzintézetek továbbfejlesztésének irányáról” (In: Közelítések 1985/1; Budapest, Pénzügyminisztérium)
 • „Csőd és kiegyezés az NSZK-ban” (Bankszemle; 1985/8)
 • „Javaslat a vállalatok szanálásának pénzügyi intézményrendszerére (Bankszemle; 1985/7)
 • „A godesbergi program és az SPD elosztás-centrikus gazdasági koncepciójának korlátai” (In: A szociáldemokrácia és a modern tőkés gazdaság; MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetének kiadványai; 1985)
 • „Biztosításfelügyelet a II. világháború előtti Magyarországon” (Biztosítási Szemle; 1986/2-3;)
 • „Tőkepiac és bankrendszer” (Külgazdaság, 1988/6;)
 • „Versenyelmélet és szabályozás” (In: Megújuló gazdaság; Pénzügykutató Rt.: Reform-könyvek”, 1988)
 • „ A tőkésországok bankrendszereinek fejlődéséről (Bankpolitikai tanulmányok I - II. kötet) PM Pénzügykutatási Intézet kiadványai, Budapest;1986/3 és 1986/4)
 • „Amerikai gondolatok a betétbiztosítás továbbfejlesztéséről (Pénzügyi Szemle; 1986/6)
 • „Egy (joggal) elfeledett pénzelméletről (Közgazdasági Szemle 1986/9)
 • „A biztosításügy reformja és a gépjárműbiztosítás” (Biztosítási Szemle; 1987/4-5)
 • „ A saját eszközök mértékének újraszabályozása az osztrák magánbiztosításban” (Biztosítási Szemle; 1987/3)
 • Megtakarítás és infláció” (In: Infláció és pénzügyek Magyarország ; KJK; 1987111-215. old.)
 • „Versenyelmélet és biztosításügy Magyarországon” (Biztosítási Szemle; 1987/7)
 • „Wettbeverbstheorie und Versicherungswesen in Ungarn” (In: Wettbewerb und Wettbewerbsrecht in der Versicherung (AIDA, Budapest, 1987)
 • „Bizalom és megtakarításpoltika” (In: Megújuló gazdaság; Pénzügykutató Rt.: Reform-könyvek”, 1988)
 • „Pislogó sárga fény az alagútban (Lakossági megtakarítás, tőkepiac és biztosításügy Magyarországon, 1945-1987) (MKKE Biztosításkutató Csoport kiadványai; Budapest; 1988 április)
 • „Lakossági megtakarításpolitikánk kulcskérdései (Pénzügyi Szemle; 1988/10)
 • A biztosítási verseny sajátosságai, avagy az európai versenyszabályozás deregulációs dilemmái” (MKKE Biztosításkutató Csoport 8.sz. kiadványa, 1988. július)
 • ALGY-Czugler Péter- Ébli Györgyné: A hitelbiztosítás alapvonásai a nemzetközi gyakorlatban (Biztosítási Szemle; 1988/3-4.)
 • „Egy lakásgazdálkodási reform koncepciója” (In: Az ifjúsági szövetség lakáspolitikai állásfoglalásához? KISZ KB kiadványai; Budapest; 1988. február)
 • „Javaslat a lakásgazdálkodás átalakítására” (Közgazdasági Szemle; 1988/6)
 • „Megtakarítás-elmélet és megtakarításpolitika„ I.-II. (Pénzügyi Szemle 1988/4-5)
 • „A pénzintézetekkel kapcsolatos állami funkciók rendezése” (Pénzügyi Szemle; 1989/2-3)
 • „Új munkahelyek teremtésének finanszírozása” (Munkaügyi Szemle; 1989/I-II. szám)
 • „A pénzintézetek un. állami felügyeletének alapjai I-II. (Pénzügyi Szemle; 1989/5)
 • „Német példa – magyar tanulság avagy „Mit felügyel a felügyelet?” (Biztosítási Szemle; 1989/9)
 • „Megtakarításpolitikánk négy évtizede (1945-1987)” (I.-III. rész: Pénzügyi Szemle 1990/10-12)
 • „A gazdaság fejlődését, stabil működését és ösztönzését szolgáló költségvetési és pénzügyi rendszer” (In: A rendszerváltás gazdaságpolitikája ’90” ; SZVT, Pécs, 1990)
 • „A pénz szerepe a magyar rendszerváltásokban” (Valóság; 1990/9)
 • „A pénzintézetek közötti verseny alapjai” (Pénzügyi Szemle; 1990/1)
 • „A szétporlasztott árfolyamok koncepciója és technikája” (Pénzügyi Szemle; 1990/2)
 • „Külföldiek tulajdonszerzése a bankokban” (Pénzügyi Szemle 1990/9-10)
 • „ Az Állami Biztosításfelügyelet új feladati és változó stratégiája”’ (Pénzügyi Szemle; 1992/6)
 • „Interaction of Politics and Economics int he Process of the Hungarian Transformation (In: „Der Marktschock – Eine „Agenda”; 1992, Hamburg, Edition Sigma; németül, angolul és oroszul is)
 • „Az Állami Biztosításfelügyelet feladatairól (Pénzügyi Szemle; 1993/1)
 • „A potenciális magyar biztosítási piac” (Pénzügyi Szemle; 1993/10)
 • „1993 jelentősége a magyar biztosításügyben”(In: Magyar Pénzügyi Almanach 1993-1994; Tas kiadó, Budapest; 1994)
 • „A Biztosításfelügyelet” (In: Ellenőrzési Kézikönyv, II. kötet; Saldo, 1994)
 • „Félúton” (Biztosítási Szemle; 1994/8)
 • „Biztosításügy” (In: Pénzügytan IV. kötet; 1994; Saldo; Budapest)
 • „Consumer Protection – Draft of the Hungarian Insurance”” (In: III. AIDA Insurance Colloquium, Budapest, 1994 November)
 • „1994 jelentősége a biztosításügyben” (Magyar Pénzügyi és Tőzsde Almanach; Tas Kiadó, Budapest)
 • „Insurance in Hungary in the Middle of the 90-es (Public Finance in Hungary; Vol. 144. ; Ministry of Finance ; Budapest, 1995)
 • „Egy állami biztosításfelügyelet konfrontációi és kooperációja” (Biztosítási Szemle; 1995/8
 • „Importance of 1995 in the Hungarian Insurance Business” In: Magyar Tőzsde Almanach 1995-1996; Tas Kiadó, 1995)
 • „Importance of 1995 in the Hungarian Insurance Business” (AIDA Colloquium; Prague, 1996)
 • „A magyar biztosítási piac a 90-es évek közepén” (Pénzügyi Szemle; 1996/11)
 • „A tetszhalott tervei” (Biztosítási Szemle; 1996/4)
 • „Sikerre vagyunk ítélve” (Biztosítási Szemle; 1997/1)
 • „Biztosítási kézikönyv (Basic Insurance)” (Biztosítási Oktatási Intézet-kiadvány; Budapest; 1997„Biztosítási kézikönyv (Basic Insurance)” (Biztosítási Oktatási Intézet-kiadvány; Budapest; 1997)
 • „Jogi alapok és a belső logika” (Ellenőrzési Szemle; (1998/IV.)
 • „Történelmi unicum – sok vodkával megbolondítva” (In: Lámpások az alagútban; Pénzügykutatási Intézet; Budapest, 1998)
 • „The Key Issues of Bank-Insurance Regulation” (In: V. AIDA Budapest Insurance Colloquium; 1998 November)
 • ALGY-Bősze Anikó: „A magyar biztosításügy (európai) jogharmonizáltsága” (Biztosítási Szemle; 1999/3)
 • A bankbiztosítások szabályozásának és felügyeletének kulcskérdései (Bankszemle; 1999/2)
 • „A ’98-as év az elmúlt évszázad legjobb éve volt … legalábbis a szakmánk számára”) (Biztosítási Szemle; 1999/1)
 • „Hogyan felügyelik a világban a bankokat, biztosítókat és az értékpapírpiacokat?” (Bankszemle; 1999/10)
 • „Az ún. többpárti adópolitika alapjai (Pénzügyi Szemle; 1999/10 ?)
 • „A magyar biztosításügy privatizációjának tanulságai (a fejlődő országok számára)” (Tanulmány az IAIS Emerging Market Committee” számára; Budapest; 1999. május)
 • „The Independence of a Financial Supervision” (In: Liber Amicorum; A. J. Vermaat; Pensionen &  Verzekeringskamer; Apeldoorn; 2000) Magyarul: A pénzügyi felügyeletek függetlenségének elmélete és gyakorlata” (ÁBIF, Kézirat; 2000. augusztus)
 • „Lectures on a Transition (of the Hungarian Insurance Industry)” (ÁBIF-kiadványok;Budapest, 2000. március)
 • „Biztosítás 2000” (Kultúra-ismeretek-tanácsok) (BOI kiadvány, CD, 2000)
 • „A pénzügyi felügyeletek szabályozási (regulatory) jogáról” (Meg nem jelent cikk a Pénzügyi Szemle részére; 2002. december)
 • „Felügyeletvezetői nézőpont” (In: Bognár Károly: Felügyeletvezetői nézőpontok; Tas Kiadó, Budapest; 2003)
 • „Die Erneuerung des ungarischen Versicherungswesen ( In: 100 Jahre materielle Versicherungsaufsicht in Deutschland (1901-2001) (BAV; Bonn, 2001.; Band II.)

C) Fontosabb nyilvános előadások (slide; Word vagy/és PP):


2004. előtt:

 • „The Hungarian Insurance Industry at the Beginning of the 90-th” (Ország-jelentés az I. Kelet-Nyugat Biztosítás-felügyeleti Találkozón, Budapest; 1994. május)
 • „Törvény-köszöntő” (MABISZ-ÁBIF fogadás; 1996. november)
 • „A magyar biztosításügy „csöndes konszolidációja (1990-1993)” (Előadás a Biztosítási Szakjogászok éves találkozója, 1994. Balatonfüred, június)
 • „A magyar egészségügy krónikus gyengélkedése és a talpra-állítási receptek” („Egészségügy-biztosítás” elnevezésű osztrák-magyar konferencia; 1998. október; Keszthely)
 • „A új biztosítási törvény és az európai szabályozás” (ÁBIF konferenciáján; Budapest, 1992. szeptember)
 • „Konsolidierung und Liberalisierung im Ungarischen Versicherungswesen” (SUERF-Konferenz; Graz; Oktober, 1999 október)
 • „The Lessons of Developing the System of the Compulsory Motor Third Party Liability Insurance in Hungary” (Konferencia-előadás; Peking, 2000. január)
 • „The Lessons of the Privatisation of the Hungarian Insurance Sector” (IAIS éves közgyűlése; San Francisco, 1999)
 • „EU – ACCESS &  #38 the Hungarian Insurance” (Brussels, July, 1999)
 • „Some Hictorico-Philosofical Componenents of (an) EU-accessing Insurance Industry” (Lecture held at the SUERF Seminar: “The Future of Regional Insurance Companies”; 19th March 2004, Graz)
 • „Biztosításügy-politika, a pénzügyi felügyeletek elmélete és gyakorlata, biztosítási törvény”(Nyitó-előadás az „Egészségbiztosítási Szakorvosképzés” első évfolyamán; Budapest, 2003. Szeptember 22.)
 • „A pénzügyi felügyeletek ellenőrzésének elméleti alapjai” ( MKT 41. Vándorgyűlésének 4. „Pénzügyek és versenyképesség” témájú szekciója; Sopron, 2003. Szeptember 7-9.)
 • „Some common regulatory issues of pension funds &  #38 insurance in Hungary” ( World Bank Institute Course on Pension Reform: Second generation and Implementation Issues” Part II: March 18-22, 2002, Warsaw, Poland)
 • „How to Mobilize Political Support &  #38 Public Opinion for Reform? (A Practical Guide) (World Bank Institute Course on Pension Reform: Second generation and Implementation Issues” Part II: March 18-22, 2002, Warsaw, Poland
 • „How to design a National Catastrophic Scheme for an emerging market-country? (PROGRESS International Seminar, Session B: New emerging risk on 13. September 2002, Geneva)
 • „Az egységes pénzügyi felügyelet előnyei és hátrányai (az ellenőrzés szempontjából)” (Előadás a III. Ellenőrzési és Felügyeleti Konferencián, Debrecen 2000. november 24.)
 • „Hogyan kell kialakítani egy Nemzeti Katasztrófa-Biztosítási Rendszert (egy fejlődő országban)?” (IIR „Biztosítási piac 2003” elnevezésű konferenciája, Budapest, 2003. március 25-26.)
 • „The Lessons of the Partial Market Opening in the Hungarian Insurance Sector (6th Annual Conference of the International Association of Insurance Supervisors, San Francisco, 6-11 December, 1999)
 • „A pénzügyi felügyeletek ellenőrzésének elméleti alapjai” (MKT 41. Vándorgyűlésének 4. „Pénzügyek és versenyképesség” témájú szekciójában; Sopron, 2003. Szeptember 7-9.)

2004:

 • „A világ pénzügyi felügyeleteinek helyzete” ( MKT 2004. évi Vándorgyűlésén; Eger, 2004. augusztus 27.)
 • „The Role & & Education an Actuary” (Lecture , held at League of AUI; Kyiv, Ukraine, 13.06. 2004)
 • „Jellemző szabálysértések a magyar biztosításügyben „(Tervezett előadás az elmaradt az ICC Hungary „Üzleti csalások – hamis garanciák és fedezeti csalások” c. konferenciájára, 2004. május 5., Budapest)
 • „A PSZÁF korrupció ellenes küzdelmének „elvi” problémái „(Tervezett előadás az elmaradt az ICC Hungary „Üzleti csalások – hamis garanciák és fedezeti csalások” c. konferenciájára, 2004. május 5., Budapest)
 • „Some lessons from the Creation of a National Flood-Insurance Fund in Hungary” (18th OECD-IAIS-CIRC: Conference on Insurance Regulation and Supervision in Asia; Session 3: Panel on Reinsurance and Catastrophe Risk on 29. Oktober 2004, Beijing, China )
 • A pénzügyi felügyeletek ellenőrzésének elméleti alapjai (MKT 41. Vándorgyűlésének 4. „Pénzügyek és versenyképesség” témájú szekciójában; Sopron, 2003. Szeptember 7-9.)

2005:

 • „New Characteristics of Consumer Protection in the Hungarian Insurance Market ("Policyholder protection – still a key objective of insurance supervision?”, (Annual Conference of IAIS in Vienna, 19-20 October 2005)
 • “A biztosításközvetítők jövője és a PSZÁF” (AHICO-MABIASZ konferencia; Budapest, 2005. április 1.)
 • „Mire (nem) kell pénzügyi felügyelet?” (Fiatal Közgazdászok, Találkozója, Gyöngyös, 2005. május)
 • „A pénzügyi felügyeletek fejlődésvonala” („Pénzportál” internetes előadás-sorozata; Budapest, 2005 május 28.)
 • „Szakmai előadások jellemzői (Előadói trükkök, itthon és külföldön)” (PSZÁF Akadémia, 2005. május 18.)

2006:

 • „Önértékelés – IAIS alapon” (Előadás az I. Országos Biztosítási Találkozón; Eger, 2006. május 10.)
 • „A biztosítási egyesületek örök(ös)sége” („Biztosító egyesületek jelen és jövője Európában és Magyarországon” c. konferencia; Budapest, 2006. november 7.)
 • “G(I)NCP a generalised ICP” (Panel „Capacity Building for Implementation of Insurance Core Principles”, at 13th Annual Conference of IAIS in Bejing, 20 October 2006)
 • „Önértékelés – IAIS alapon „ (PSZÁF I. Országos Biztosítási Találkozó; Eger, 2006. május 10.)
 • „Korszakváltás a pénzügyi felügyeleteknél (is)” (MKT Pénzügyi Szakosztályában, Budapest, 2006. szeptember 6.)

2007:

 • “(List of) Problems of „Home” – „Host”(„The role of home and host supervisors in the supervision of groups and conglomerates”, at „Conference on Cross Border Cooperation in Central, Eastern and South Eastern Europe” in Vienna, 20 June 2007)
 • „Supervisory Academy” (A Practical Guide for Supervisors) A “Slides-book”( NBFIR, Kyiv, Ukraine; 16. 06. 2007)
 • “Concept of a Third Party Motor Liability’s System (e.g.) in Ukraine “ (III. International Carpathian Insurance Conference on 20-22. February 2007, Ukraine)
 • “Evolution of International Standards” ( III. International Carpathian Insurance Conference, on 20.-22. February 2007, Ukraine)
 • “Life-Insurance in Europe” (Introduction to the Panel „Life-Insurance in Ukraine) (VIII. Yalta International Insurance Meeting; in 16-21 September 2007)
 • „A pénzügyi felügyeletek fejlődésvonala” (Előadás a SZTE: „Egészségbiztosításra épített” szakorvos-képzésen, Szeged, 2007. március 27.)
 • „Pénzügyi szolgáltatók – hármas „szorításban” (Vitaindító)” („Takarékszövetkezeti Vezetők Akadémiáján”; Budapest; 2007. 06. 27)
 • „Biztosításügy - hármas „szorításban” (PSZÁF II. Országos Biztosítási Találkozó , 2007. május 16., Siófok)
 • „Concept and Structure of IT-System at HFSA” („Open Day of IT-Directorate of HFSA” (Budapest, 14th of November 2007)
 • „Infrastructure of a Modern Insurance “ (Implementation Committee meeting of International Association of Insurance Supervisors (15 October 2007 ; Fort Lauderdale, USA)

2008:

 • „A legszegényebbek védelme: a mikro-biztosítás” (MB) (Magyar Közgazdasági Társaság 46. Vándorgyűlése; Eger, 2008. június 27.)
 • „Új lehetőségek a magyar biztosítók előtt „(Magyar Posta „Partnerség Éve 2008”; nyitó-konferencia, Budapest, 2008. január 24.)
 • „A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kulcskérdései (MABIASZ VIII. éves szakmai konferenciája, 2008. május 22., Cegléd)
 • “IAIS and its Annual Conference 2008 in Budapest “(Budapest Business Journal „Biztosítás 2008” konferencián (Budapest, 11 March 2008)

2009:

 • „GLOBÁLIS válság – TOTÁLIS csőd” (Előadás a „Kiutak a gazdasági válságból: a fenntartható fejlődés irányai” konferencián; Budapest, MTA, 2009. május 14.)
 • „GLOBÁLIS pénzügyi válság – TOTÁLIS felügyeleti csőd? „(Fiatal Közgazdászok Országos Találkozója, 2009. március 21, Gyöngyös)
 • GLOBÁLIS csőd & Biztosításügy (Budapesti Ügyvédi Kamara, 2009. május 27.)
 • „GLOBÁLIS pénzügyi válság –TOTÁLIS (felügyeleti) csőd?” (MKT 115. éves évfordulóján, Budapest, 2009. május 27)
 • A felügyeletek szerepe a válságban (Bevezető az MTA Pénzügytani Bizottság 2009. május 12-i megbeszéléséhez, Budapest)
 • „Impact of Crisis on the Hungarian Insurance” (IAIS, Tri-Annual Conference, Roundtable; Taipei, 26 June 2009)
 • „Pénzügypolitika és lakáspolitika (9 meghökkentő tézis)” (MKT Társadalompolitikai Tagozat, 2009. május 13.)
 • GLOBÁLIS kihívások – (Rossz) pénz(ügyes) válaszok („Kárpát-medencei Közgazdász Fórum” keretében; Eger, 2009. szept. 18.)
 • A pénz(ügyesek) felelőssége a válságban („Növekedés, gyorsítás, vállalati kibontakozás” témájú Pannon Gazdaságtudományi Konferencián (Veszprém, 2009. szeptember 6.)
 • Válaszúton a pénzintézeti felügyeletek szabályozása és felügyelése (Corvinus Egyetem, Budapest, „Heller Farkas” Szakkollégium konferenciája; 2009. november 17.)

2010:

 • A tisztességes pénzintézetek alapfeltételei (Ökobank Project: „Fenntartható bankok (?!)” c. konferencia, (Budapest, 2010. január 22.)
 • A pénzügyi felügyeletek fejlődésvonala (SZTE: „Egészségbiztosításra ráépített szakorvos-képzés, Budapest, február 12. )
 • „Fejezetek a „Biztosítási Alapismeretek”-ből” (Egyetemi kurzus a Corvinus Egyetemen, 2010 január-május)
 • Kockázat-kezelés, biztosítás
 • Életbiztosítások (+ egészségügy-biztosítások)
 • Nem –életbiztosítások
 • Biztosítás szabályozása, felügyelete
 • A biztosításközvetítők szabályozásának kulcskérdései (Előadás a Mabiasz és a FBAMSZ konferenciáin; Cegléd, 2010. március; Siófok; 2010. szeptember)
 • GLOBÁLIS válság -TOTÁLIS felügyeleti csőd (Corvinus, Heller Farkas Szakkollégium, 2010. február 17.)
 • A biztosításközvetítők szabályozásának kulcskérdései (MABIASZ-konferencia, Cegléd, 2010. május 5.)
 • 2004-2010: Mit is csinált (jól/rosszul) a PSZÁF? (Pénzügykutató RT. Budapest, 2010. május 26.)
 • Kiút a 20 éves zsákutcánkból - Magyar pénzügypolitika (1990-2010) („Fenntartható fejlődés” - konferencia, Budapest, 2010. június 16.)
 • A biztosításközvetítők szabályozásának kulcskérdései (FBAMSZ-konferencia, Siófok, 2010. szeptember 19.)
 • Családtámogató Gazdaság- és Pénzügypolitika és a „funkcionális” tőkepolitika (MKT Társadalompolitikai Szakosztály, 2010. október 27.
 • Vegyünk-e aranyat, s hogyan? (MKT, Budapest, 2012. november 3.)

2011:

 • A biztosításközvetítők szabályozásának kulcskérdései (FBAMSZ-konferencia, Siófok, 2010. szeptember 19.)
 • Fiatal párok lakáshoz ju(tta)tása (MKT Társadalompolitikai Szakosztály, 2011. február 9.)
 • Az arany varázslatos titkai (Vegyünk-e aranyat, s hogyan?) (Vajdasági Magyar Közgazdasági Társaság, Szabadka, 2011. március 10.)
 • Kiegészítő jövedelem: arany-forgalmazás (Vegyünk-e aranyat, s hogyan?) (MABIASZ-konferencia, Cegléd, 2011. március 19.)
 • A pénzügyi fejlődésünk fejlődésvonala, (SOTE, Budapest, 2011.október 7.)
 • Pénzü(gyei)nk múltja, jelene és jövője (Hova tegyem a pénzem?) (MKT, Nyíregyháza, 2011. november 21.)
 • A bankszabályozás alapjai (Unicredit-konferencia, 2011.december 13.)

2012:

 • A biztosításközvetítés újraszabályozása (MABIASZ-konferencia, 2012., Mátraháza, május 13.)
 • A magyar biztosításügy válsága – a kilábalás lehetősége/feltételei (CIG, elemzői nap, 2012. június 7.)
 • „Az ARANY (és) a XXI. század pénze?!” („Treasury Club Konferenciája”, Gödöllő, november 22.)
 • „A devizahitelek gazdaságot erősítő kezelése” (GAZDASÁGPOLITIKA MÁGIKUS NÉGYSZÖGE” c. konferencia, Pázmány P. K. Egyetem, Budapest, november 15.)
 • „Compliance” felkészülés a felügyeleti vizsgálatra”, (2012” (IIR-oktatás, Budapest, június 14.)
 • „Múlt és jelen (4 fejezet a magyar biztosításügy„jó” 30 évéből” (Biztosítási Oktató Csoport alapításának 25. évfordulója, december 14.)
 • „A világ 2030-ban - és Magyarország ?” Heller Farkas Szakkollégiumban, Budapest, december 18.)

2013:

 • „Adalékok a „Biztosítók gyakorlata és szempontjai” c. kerekasztalhoz („Magánpraxis 2013” konferencia, január 25.)
 • „Adalékok az „Egészségügyi környezet és lehetőségek” c. kerekasztalhoz” („Magánpraxis 2013” konferencia, január 26.)
 • „A devizahitelezés és a tény(leg)es felelősei” (MTA Pénzügyi Albizottság, május 14.)
 • „Compliance” - felkészülés a felügyeleti vizsgálatra, 2013” (IIR, Oktatás, június 6.)
 • „A világ 2030-ban - és Magyarország ?” (Szakkollégisták Országos Találkozója, augusztus 4.)
 • „Az unortodox „ideológiai gazdaságtan értékelése” (XIV. Széphalmi Diéta, augusztus 6.)
 • „Az ARANY (és) a XXI. század pénze?!” (MKT Fejér megyei szervezete, december 6.)

2014:

 • „Kihívások" és kitörési lehetőségek” (MABIASZ éves közgyűlés, május 18.)
 • „Régi-új” termékek a mai magyar biztosítási piacon (CIG-szakmai nap, június 15.)
 • „Compliance” - felkészülés a felügyeleti vizsgálatra, 2014” (IIR, Oktatás, június 18.)
 • „A deviza-hitelezés valósága” (Soproni Egyetem; október 2.)
 • „A XXI. századi egészségügy országos felépítése és finanszírozása” („20 éves az aktuárius-képzés” BCE-konferencia, Budapest, december.)
 • „Az „unortodox gazdaságtan” unortodox értékelése” (Szeged, MTA Regionális Központ; december 5.)
 • A XXI. századi pénzintézeti felügyeletek alapproblémái” (Szeged, JATE, december 5.)

2015:

 • „Compliance” - felkészülés a felügyeleti vizsgálatra, 2015” (IIR, Oktatás, június 16.)

Tananyagok:

1. Biztosítási alapismeretek Basic Insurance (Bachelor, 1 vagy 2 szemeszter, 1994-1998, MKKE-Corvinus, 24 X 2 óra ;)

2. „Lectures on Core Curriculum of IAIS – World Bank” (NBFIR; Kyiv, Ukraine; 2007-2008)

ICP 1: Conditions for Effective Insurance Supervision
ICP 2: Supervisory Objectives
ICP 3: The Supervisory Authority
ICP 4: The Supervisory Process
ICP 5: Supervisory Cooperation & & Information Sharing
ICP 6: The Licensing
ICP 7: The Suitability of Persons (Fit & Proper; Part I.)
ICP 8: Changes in Control &  Portfolio Transfers (Fit &  Proper, Part. II.)
ICP 9: Corporate Governance
ICP 10: Internal Control

3. Biztosításpolitika (Slides-Book, 1. sz.) (Master, 1 szemeszter, Corvinus ; 2009-; 12 X 2 óra)

4. Fejezetek a „Biztosítási Alapismeretek”- ből”(Slides-Book, 2. sz.) (Bachelor, 1 szemeszter, Corvinus, 2010-, 6 X 2 óra)

5. Az egészségbiztosítás alapjai (Corvinus, 2010- ; Slides-Book 3. kötet; Master; 3X2 óra)

6. „AURUM AranyAkadémia” (SZTNYH NY. Szám: 001300; Slides-book 4. kötet, 2010. szeptember 30.)

7. „BOI-TPT Aurum AranyAkadémia” (SZTNYH NY. Szám: 001395; Budapest, 2010. november 18.)

8. A biztosításügy szabályozása és felügyelése (CIG Pannónia Oktatási Program, 2011.)

9. „Biztosítási Alapismeretek Egyetemistáknak” (SZTNYH NY. Szám: 001918; Slides-book 5. kötet. (Corvinus, Budapest, Bachelor és Master; 12X2 óra)


Ugrás a lap tetejére